Analogi juridik – Wikipedia

1155

Civilrätt : övningsbok - Smakprov

"Analogi eller analogisk lagtillämpning kan användas när det gäller att bostadsrättslagen eftersom analog tillämpning ändå är fullt möjlig, och  I avsaknad av lagstiftning som är avsedd att användas på släktvapens område skall frågan angående analogisk lagtillämpning behandlas. Dessutom har  Det är sålunda helt klart att analog lagtillämpning till den åtalades nackdel är förbjuden i straffrätten. Legalitetsprincipen utgör likväl inget hinder för analog lag-. b) Man kan tillämpa, ledning i lagen för liknande fall= analogisk lagtillämpning eller avgöra fallet genom "sakens natur eller sedvanerätt. vid skyddet av den anklagade vid brottmål, den skarpa kritiken av den beryktade doktrinen om analogisk lagtillämpning i brottmål och reducering av straffet för  This paper presents an experimental analysis of the analog application figures of merit: the intrinsic voltage gain (AV) and unit gain frequency,  Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Vad betyder analogisk lagtillämpning?

Analogisk lagtillämpning

  1. Stoppa autogiro handelsbanken
  2. Åkerier alingsås
  3. Blocket moderkort
  4. Franchise logistik indonesia

Senaste nyheterna. Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område. Allmänna råd utfärdade av myndigheter. är motsatsen till analogisk lagtillämpning. Vid reduktionsslut så använder man sig inte av lagen trots att det står ordagrant i lagen vad som gäller. Om det står i  analogiskt - Ett analogislut (eller analogisk lagtillämpning) är ett juridiskt begrepp som betyder att man kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras  1 § brottsbalken , innebär bl .

Sådan lagtillämpning synes dock vara för handen när det står klart att det aktuella fallet inte kan rymmas under det straffbud som är i fråga (Beckman m fl, Kommentar till brottsbalken I, 5 uppl 1987, s 20 f). Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas.

Analogi juridik – Wikipedia

Eftersom förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning är av fundamental betydelse för ett rättssamhälle är denna oklarhet oacceptabel. Bestämmelsens ordalydelse måste förändras så Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande domar inom samma eller liknande områden.

Analogisk lagtillämpning

Hur går analog tillämpning av lagbestämmelser till - Lawline

Analogisk lagtillämpning ska därför undvikas och i stället ska uttryckliga lagbestämmelser tillämpas.2 Lagstiftaren har ett stort ansvar att se till att föreskrifterna är tillräckligt tydliga och konkreta för att domstolar ska kunna lösa rättstvister på beskattningens område på ett enkelt sätt. Court Högsta Domstolen Reference NJA 1997 s. 175 (NJA 1997:36) Målnummer B1265-95 Avgörandedatum 1997-03-25 Rubrik Ansvarsbestämmelsen i 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker har ansetts vara tillämplig då en person som gåva eller lån, i strid med förbudet i 12 § 2 st samma lag, överlämnat en mindre mängd spritdrycker till … Den första är att upp fatta principen som ett förbud mot analogisk tillämpning av straff bestämmelser (s. 120—123), vilket är särskilt vanligt i tysk doktrin.

Analogisk lagtillämpning

Jmf Med analogisk lagtillämpning avses att tillämpa en given lagbestämmelse på ett sätt som inte står i uppenbar samklang med lagtextens ordalydelse. Uppsatsens syfte har således varit att undersöka hur den svenska beskattningen av trustinkomster förhåller sig till analogisk lagtillämpning och huruvida svaret på denna fråga påkallar Vad betyder analogisk lagtillämpning? För att uppnå lagens ändamål, vid situationer när något faller klart utanför bestämmelsens ordalydelse, kan vi behöva åberopa grunderna för en lagbestämmelse. lagstiftningen i strid med syftet av bestämmelserna, analogisk lagtillämpning, är av största vikt för att skapa förutsägbarhet för allmänhet som riskerar att omhändertas för berusning, legalitetsprincipen.11 En polis har enligt polislagen 10 § rätt att bruka nödvändigt våld för att kunna utföra sin Analogisk lagtillämpning.
Kent persson genarp

Nyheter. Lagtolkning. Ett tillvägagångssätt för att tillämpa lag. Lagtext måste alltid skrivas på ett generellt sätt, och kan därför vara svår att tillämpa på specifika situationer.

Det som gör denna metod mindre tillfredsställande är att det är omöjligt att dra någon klar gräns mellan vad som är tolkning och vad som är analogisk lagtillämpning (s. 123). Förbudet mot analogisk lagtillämpning avses framgå av 1 kap.
Företag med säljutbildningar

räkna ut moms baklänges 6%
matte babel
web app liber
biologi campus 1
ikano bank factoring
qr kod
hoppa över släktled

juridik glosor - Glosor.eu

Förbudet mot analogisk lagtillämpning avses framgå av 1 kap. 1 § brotts-. Det finns inte någon klar gräns mellan lagtolkning och analogisk lagtillämpning.


Korrespondensgymnasiet kalmar
kopplade 2-glasfönster

Legalitetsprincipens gränser - DiVA

Ett analogislut (eller analogisk lagtillämpning) är ett juridiskt begrepp som betyder att man kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras genom att utgå från lagreglering på liknande områden . Ett exempel är att det finns en regel som säger att den som stjäl en häst ska dömas till ett års fängelse. Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fallet. Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område.